Türkiye Cumhuriyeti

Tokyo Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yardım Kampanyası / Balkanlardaki Sel Felaketi , 26.05.2014

Batı Balkanları etkisi altına alan sel baskınlarından etkilenenlere yönelik başlatılan insani yardım kampanyasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı ve hesap bilgileri aşağıda sunulmuştur.

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 29007

 

GENELGE

 

Başbakanlıktan:

 

Konu :   Batı Balkan Ülkeleri Sel Felaketi Yardım Kampanyası

 

GENELGE

 

2014/9

 

Bosna-Hersek, Sırbistan   ve H
ırvatistan dahil olmak üzere Batı   Balkanlar
ı etkisi altına alan   sel ve su bask
ınları   sebebiyle y
üz binlerce insan, can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunları ile karşı karşıya bulunmaktadır.

 

Bir insanlık borcu   olarak, muhta
ç ve mağdur   durumda bulunan
ülkelere insani yardım için vakit kaybetmeden ve   s
üratle harekete geçme   ihtiyac
ı ortaya çıkmıştır.

 

Türkiye Cumhuriyeti, yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla, halkımızın da beklentileri doğrultusunda; muhtaç ve mağdur durumda bulunan felaketzedelere yardım için her türlü desteği sağlayacaktır.

 

Bu amaçla, Başbakanlık Afet   ve Acil Durum Y
önetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda; insani yardım kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek   kurulu
şları, medya   kurulu
şları ve   sivil toplum kurulu
şlarının katılımıyla münhasıran felaketzede ülkelere gönderilmek  
üzere bir yardım   kampanyas
ı başlatılmıştır.

 

Başlatılan bu yardım   kampanyas
ında;

 

1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.

 

2. Gerçek ve tüzel kişiler bu   hesaplara do
ğrudan bağış   yapabileceklerdir.

 

3. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar,   toplad
ıkları yardımı bölgeye ulaştırmak üzere bu hesaplara   aktarabileceklerdir.

 

Halkımızın, ulusal ve yerel basınımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin,   meslek odalar
ının ve   birliklerin, bir insanl
ık görevi   olan bu yard
ım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği   vereceklerine inanc
ımız tamdır.

 

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

                                                                            Recep   Tayyip ERDOĞAN

 

                                                                 Başbakan

 

 

İlgili Dosyalar :

- Hesap Bilgileri.JPG